Kestävyys

Perustamisestaan alkaen Hitachin perintönä on ollut tuottaa tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat yhteiskunnan muuttuviin vaatimuksiin. Kestävyys ei ole pelkästään Hitachi-konsernin identiteetin ydin, vaan se on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja tarjoamiamme tuotteita sekä palveluita.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 Yhdistyneet kansakunnat ilmoitti 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta, jotka on saavutettava vuoteen 2030 mennessä, mukaan lukien tavoitteet köyhyyden lopettamiseksi ja eriarvoisuuden, epäoikeudenmukaisuuden sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. 

Hitachin missiona on kehittää yhteiskuntaa tuotteidemme ja palveluidemme avulla. Missiomme ja operatiivisten painopisteiden moninaisuus mahdollistavat sen, että voimme vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. 

Yritysstrategia

Olemme tunnistaneet viisi kestävän kehityksen tavoitetta, joiden saavuttamiseen me uskomme voivamme vaikuttaa merkittävästi liiketoimintastrategiamme kautta.  

Yhdistetty terveydenhuolto: Varmistetaan terveellinen elämä ja edistetään hyvinvointia kaikenikäisille

Elinajanodotteen lisäämisen suhteen on otettu merkittäviä edistysaskeleita kaikkialla maailmassa, mutta sairauksien hävittämiseksi sekä itsepintaisten ja uusien terveysongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan lisäponnisteluja. 
 
Terveydenhuollossa tarvitaan globaali muutos, jotta voidaan luoda seuraavan sukupolven järjestelmä älykkään ja yleisen terveydenhuollon tarjoamiseksi edullisesti kaikille ihmisille. Digitaaliset tekniikat ja esineiden Internet sekä kehittyneet analyysit mahdollistavat lääketieteellisen innovaation tuomisen kustannustehokkaan terveydenhuollon uuden arvopohjaisen sukupolven toteuttamiseen. 
image
Protonisädehoito
Maailman tehokkain avoin magneettikuvaus

Veden arvon tunnistaminen: Varmistetaan veden ja jätehuollon saatavuus ja kestävä hallinta kaikille

Vesistressiä pidetään nyt yhtenä yhteiskunnan viidestä suurimmasta globaalista riskistä. Yhdellä henkilöllä yhdeksästä ei ole käytettävissään turvallisesti hallinnoitua vettä. Kaupungistuminen ja teollistuminen lisäävät tätä puutetta entisestään. 
 
Me voimme parantaa toiminnan tehokkuutta, vähentää kilpailua resursseista ja varmistaa veden saatavuuden kaikille kehittämällä kestävää vesi-infrastruktuuria yhdessä asiakkaidemme ja yhteisöjemme kanssa. 
image
Älykäs vesiverkosto Italiassa
Veden säästäminen Hilton Istanbulissa

Energian käytön muutos: Varmistetaan kohtuuhintaisen, luotettavan, kestävän ja nykyaikaisen energian saatavuus kaikille

Energia on elintärkeää nykyaikaisen elämän kaikilla osa-alueilla, ja se on sosiaalisen ja taloudellisen kasvun taustavoima. Yli miljardi ihmistä ei kuitenkaan voi edelleenkään käyttää sähköä, ja suuri osa maailmanlaajuisesti tuotetusta energiasta on sekä hiili- että työvoimavaltaista. 
 
Älykäs energiainfrastruktuurimme yhdistää kehittyneen tekniikan ja sosiaalisen innovoinnin, jotta innovatiivisia ratkaisuja voidaan tarjota kysyntään reagoimisesta mikrogrid-verkkoihin ja virtuaalisiin voimalaitoksiin sekä toimittaa tehokkaasti energiaa sitä tarvittaessa. 
image
Älykkäät energiasaaret – Scillyn saaret
Uusiutuvan energian varastointi

Innovaatiokumppanuus: Rakennetaan joustava infrastruktuuri sekä edistetään osallistavaa ja kestävää teollistumista ja innovointia

Helppokäyttöiset ja luotettavat infrastruktuuriverkot auttavat hyödyntämään materiaaleja ja työvoimaa sekä tukevat varallisuuden oikeudenmukaisempaa jakautumista ja sosiaalista liikkuvuutta. 
 
Uskomme, että teknisen kehityksen avulla voidaan yhdistää ja kehittää operatiivisia tekniikka- ja tietotekniikkajärjestelmiä, jotka parantavat tehokkuutta ja säästävät energiaa ja kustannuksia. Elämänlaatua voidaan parantaa maailmanlaajuisesti tällaisilla innovaatioilla, jotka uudistavat ja mitoittavat kaikkia mahdollisia prosesseja. 
image
Avoin esineiden Internet -foorumi
Koneiden optimointi esineiden Internetillä

Yhteisöjen rakentaminen: Kaupunkien ja ihmisasutusten tekeminen osallistaviksi, turvallisiksi, joustaviksi ja kestäviksi

Vuonna 2030 kuusi ihmistä kymmenestä asuu kaupunkiympäristössä. Tilanpuute ei tule olemaan ainoa ongelma; ilmastonmuutos vaikuttaa todennäköisesti kaupunkien asukkaisiin, jotka ovat herkempiä huonon yhteiskuntasuunnittelun sosiaalisille vaikutuksille. 
 
Hitachi uskoo, että kuljetuksella on keskeinen rooli kaupunkien viihtyvyyden lisäämisessä ja ihanteellisen elin- ja työympäristön luomisessa.
image
Improving trains with the IoT
Class 385 trains for Scotland

Yritysvastuut

Nämä kuusi kestävän kehityksen tavoitetta liittyvät Hitachin liiketoiminta- ja johtamisstrategian kaikkiin osa-alueisiin, ja ne määrittävät yrityksen sitoutumisen yhteiskuntaan. 

Laadukas koulutus

Koulutus on keino monien muiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja sen ansiosta ihmiset voivat elää kaikkialla terveellisemmin ja noudattaa kestävämpää elämäntapaa. 

Lähes 103 miljoonalta nuorelta kautta maailman puuttuu luku- ja kirjoitustaito, ja 60 prosenttia näistä on naisia ja tyttöjä. Yleismaailmallisten koulutustavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan entistä tehokkaampia ponnistuksia.

Ura HRE: ssä
Hitachi Consulting Graduates

Sukupuolten tasa-arvo

Sukupuolet ovat edelleen kaikkialla eriarvoisia, mikä estää sosiaalista kehitystä. Kestäviä etuja sekä taloudellisesti että koko yhteiskunnalle saadaan aikaan tarjoamalla naisille ja tytöille yhtäläiset oikeudet koulutukseen, terveydenhuoltoon ja ihmisarvoiseen työhön sekä oikeudenmukaiseen edustukseen poliittisissa ja taloudellisissa päätöksentekoprosesseissa.

Hitachi on asettanut tavoitteekseen kasvattaa naisjohtajien ja yritysten toimihenkilöiden osuutta nykyisestä 2,5 prosentista 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Investoinnit sukupuolten monimuotoisuuteen

Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Työntekijämme ovat arvostettuja kumppaneita, joilla on tärkeä rooli liiketoiminnassamme. Uskomme, että työntekijöiden ja yrityksen välisen hyvän ja molempia osapuolia hyödyttävän suhteen kulmakivi sekä kestävään kasvuun motivoiva voima on se, että työntekijöille tarjotaan asianmukaiset työolot ja turvallista sekä tyydyttävää työtä, joka mahdollistaa heidän potentiaalinsa maksimoimisen. 

Liiketoimintamme toteuttamisen lisäksi pidämme ihmisoikeuksia keskeisenä johtamiskysymyksenä. Me kunnioitamme kaikkien sidosryhmien, myös omien työntekijöidemme ja toimitusketjun, ihmisoikeuksia. 

Hitachin Value for Italy -tutkimus

Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Ympäristön tila huononee merkittävästi, jos globaali yhteiskunta ei muuta kulutus- ja tuotantomallejaan. Myös sosiaaliset ongelmat jäävät ratkaisematta, kuten pakkotyö, lapsityövoiman käyttö ja muut ihmisoikeusloukkaukset, työterveys- sekä turvallisuusasiat ja korruptio arvoketjussa.

Olemme jakaneet ohjeistuksemme noin 30 000 Hitachi-konsernin toimittajalle varmistaaksemme, että he ymmärtävät lähestymistapamme suhteessa ympäristöön ja yhteiskuntaan.

image

Ilmastotoimet

Ilmastonmuutos vaikuttaa nyt jokaiseen maahan kaikilla mantereilla häiriten kansantalouksia ja muuttaen ihmisten elämää. Jos ilmastonmuutos jätetään huomiotta, se voi kumota suuren osan tähän mennessä saavutetusta edistyksestä ja estää tulevaa kehitystä. 
Vähähiilisten, energiatehokkaiden tuotteiden ja palveluiden lisäksi Hitachi pyrkii myös vähentämään hiilidioksidipäästöjä toimitusketjussaan.
image

Kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi

Onnistuneen kestävän kehityksen toimintaohjelma edellyttää kumppanuuksia hallitusten, yksityisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välillä.
 
Hitachi uskoo, että yhdessä tapahtuva uuden luominen voi tukea uusien innovatiivisten tuotteiden kehittämistä yhä monimutkaisemmassa maailmassa. Yhdessä tapahtuva uuden luominen, jossa sidosryhmät asiakkaista toimittajiin, ja kilpailijatkin, osallistuvat suoraan innovaatioprosessiin, on elintärkeä strategia kaikille organisaatioille, jotka haluavat tuottaa todellista arvoa innovoinnin kautta. Se hyödyttää liiketoimintaa, asiakkaita ja yhteiskuntaa. 
Yhteistyön luominen sosiaalisen innovoinnin hyväksi
Yhteistyön luominen tulevaisuuteen

Ympäristövisiomme

Hitachin ympäristövisiona on siirtää hyvinvoiva planeetta tuleville sukupolville. 
Hitachi ymmärtää, että tämän tavoitteen saavuttamiseksi koko yhteiskunnan on oltava vähäpäästöinen, resurssitehokas ja sopusoinnussa luonnon kanssa. 
Ympäristövisiota koskevat ohjelmamme viitoittavat ympäristösuunnitelmamme seuraaviksi 15–25 vuodeksi.

Monimuotoisuus ja osallisuus Hitachissa

Monimuotoisuus ja osallisuus Hitachin Euroopan-toiminnoissa tarkoittaa sitä, että koko henkilöstömme on sitoutunut ja kykenee toimimaan tavalla, joka hyödyttää sekä yritystä että yksittäisiä työntekijöitä. 
Työympäristö luodaan siten, että kaikki ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta ja heitä kunnioitetaan, riippumatta heidän yksilöllisistä piirteistään.