Hållbarhet

Sedan dess grundande har Hitachis arv varit rotat i att leverera produkter och tjänster som svarar på samhällets utmaningar. Hållbarhet ligger inte bara i hjärtat av Hitachi Groups identitet, det är förenat med vårt sätt att driva verksamheten och i de produkter och tjänster som vi tillhandahåller.
 

Mål för hållbar utveckling

Under 2015 meddelade FN 17 mål för hållbar utveckling att uppnå senast år 2030, inklusive mål för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa samt bemästra klimatförändringar. 

Kombinerat med vårt uppdrag att bidra till samhället genom våra produkter och tjänster ger mångfalden i Hitachis driftsfokus företaget en bra position att ge ett viktigt bidrag till målen för hållbar utveckling. 

Affärsstrategi

Vi har identifierat de fem målen för hållbar utveckling som vi tror kan ha störst påverkan genom vår affärsstrategi. 

Ansluten hälso- och sjukvård: Säkerställ hälsosamma liv och förespråka hälsa för alla åldrar

Viktiga steg har tagits för att öka förväntad livslängd runt om i världen, men fler åtgärder behövs för att utrota sjukdomar och bemöta ihållande och nya hälsoproblem. 
 
En global förändring i hälso- och sjukvård krävs för att skapa ett system för nästa generation med smart allmän vård som är överkomlig för alla. Att kombinera digitala tekniker med IoT och avancerade analyser kommer att föra medicinsk innovation in i nästa generation av kostnadseffektiv, värdebaserad hälso- och sjukvård. 
image
Protonterapi
Världens mest kraftfulla öppna MRI

Erkännande av vattnets värde: Säkerställa tillgänglighet och hållbar hantering av vatten och rening för alla

Vattenstress anses nu vara en av de fem största globala riskerna för samhället. En av nio saknar tillgång till säker vattenhantering och denna vattenbrist försvåras av fortsatt urbanisering och industrialisering. 
 
Genom att utveckla hållbar vatteninfrastruktur tillsammans med våra kunder och de samhällen vi delar kan vi förbättra driftseffektivitet, minska konkurrens om resurser och uppnå vattensäkerhet för alla. 
image
Smart vattennätverk i Italien
Besparing av vatten för Hilton Istanbul

Driva förändring: Säkerställa tillgång till överkomlig, pålitlig, hållbar, modern energi för alla

Energi är avgörande för alla aspekter av det moderna samhället och utgör kraften bakom socioekonomisk tillväxt. Dock saknar över en miljard människor fortfarande tillgång till elektricitet och stor del av energin som produceras globalt är fortfarande koldioxid- och arbetsintensiv. 
Vår smarta energiinfrastruktur kombinerar avancerad teknologi och social innovation för att leverera innovativa lösningar från efterfrågan till mikronät och virtuella kraftverk, vilket säkerställer att energi levereras effektivt vid behov. 
 
image
Smarta energiöar - Scillyöarna
Lagring av förnybar energi

Partnerskap för innovation: Bygga tålig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och fostra innovation

Tillgängliga, robusta infrastrukturnät mobiliserar material och arbetskraft, stödjer en mer rättvis fördelning av välstånd och social mobilitet. 
Vi anser att tekniska framsteg hjälper till att ansluta och stärka OT- och IT-system, förbättra effektivitet och spara energi och kostnader. Innovation såsom dessa höjer livskvaliteten runt om i världen genom att reformera och justera alla möjliga processer. 
image
Vår öppna IoT-plattform
Optimering av maskiner med IoT

Uppbyggnad av samhällen: Göra städer och bebyggelser inkluderande, säkra, tåliga och hållbara

År 2030 kommer sex av tio att bo i urbana miljöer. Utrymme kommer att vara värdefullt, befolkning i städer kommer sannolikt att påverkas av klimatförändring och är mer känsliga för social påverkan av dålig samhällsplanering. 
Hitachi anser att transport spelar en viktig roll i att göra städer gästvänliga och att skapa den ideala miljön för människor att bo och leva i.
image
Förbättring av tåg med IoT
Klass 385-tåg för Skottland

Företagets åtaganden

Dessa sex mål för hållbar utveckling gäller alla områden i Hitachis verksamhet och ledningsstrategi och formar vårt engagemang i samhället. 

Kvalitetsutbildning

Utbildning är avgörande för att uppnå flera andra mål för hållbar utveckling och ger människor inflytande överallt till att leva mer hälsosamma, hållbara liv. 

Närmare 103 miljoner unga människor runt om i världen saknar grundläggande läs- och skrivkunskap och 60 procent av dessa är kvinnor och flickor. Mer robusta åtgärder behövs för att ta större steg mot att uppnå universella utvecklingsmål.

Karriär hos HRE
Hitachi Consulting Graduates

Jämlikhet mellan könen

Ojämlikhet mellan könen kvarstår överallt och hindrar social utveckling. Att ge kvinnor och flickor lika tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård samt värdigt arbete tillsammans med rättvis representation i politiska och ekonomiska beslutsprocesser kommer att ge hållbara fördelar, både ekonomiskt och för samhället i stort.

Hitachi har som mål att uppnå en kvot på 10 % kvinnliga verkställande direktörer och chefer senast år 2020, en ökning från nuvarande 2,5 %.

Investera i könsskillnad

Meningsfullt arbete och ekonomisk tillväxt

Våra medarbetare är värdefulla partner och har en central roll i att bevara vår verksamhet. Vi anser att rättvisa arbetsförhållanden för anställda och en struktur där deras potential kan utvecklas till fullo genom säkert och meningsfullt arbete, utgör hörnstenarna i ett sunt förhållande som gynnar både medarbetarna och företaget och är den drivande kraften bakom hållbar tillväxt. 

Förutom att bedriva vår verksamhet så uppmärksammar vi också mänskliga rättigheter som en central ledningsfråga. Vi respekterar alla våra intressenters mänskliga rättigheter, inklusive våra egna medarbetare och hela leveranskedjan. 

Hitachis forskningsundersökning Värde för Italien

Ansvarsfull konsumtion och produktion

Om det globala samhället misslyckas med att förändra konsumtions- och produktionsmönstret kommer miljön att se en fortsatt försämring. Sociala problem kommer också att förbli olösta, inklusive tvångsarbete för barn och andra kränkningar av mänskliga rättigheter, problem med hälsa och säkerhet i arbetet samt korrupta metoder i värdekedjan.

Vi har distribuerat riktlinjerna till omkring 30 000 Hitachi Group-leverantörer så att de förstår vår strategi för miljö och samhälle.

image

Klimatåtgärder

Klimatförändringar påverkar alla länder på alla kontinenter, stör nationella ekonomier och förändrar liv. Okontrollerade klimatförändringar kan omintetgöra framsteg som gjorts liksom att hindra framtida utveckling. 

Förutom att tillhandahålla koldioxidsnåla, energieffektiva produkter och tjänster söker Hitachi också efter sätt att minska koldioxidutsläpp i leveranskedjan.  

image

Partnerskap för att uppnå målen

En framgångsrik plan för hållbar utveckling kräver partnerskap mellan regeringar, den privata sektorn och det civila samhället.
 
Hitachi anser att gemensamt skapande kan stödja utvecklingen av innovativa nya produkter i en alltmer komplex värld. Genom att inkludera intressenter i innovationsprocessen, från kunder till leverantörer och även konkurrenter, är gemensamt skapande en viktig strategi för organisationer som vill leverera verkligt värde genom innovation – för verksamheten, för kunderna och för samhället i stort. 
Samverkan för social innovation
Med skapande av framtiden

Vår miljövision

Hitachis miljövision är att lämna över en välmående planet till framtida generationer. 
För att uppnå detta inser Hitachi att alla samhällen behöver vara koldioxidsnåla, resurseffektiva och i harmoni med naturen. 
Våra miljövisionsprogram kartlägger våra miljöplaner för de kommande 15 och 25 åren.

Mångfald och integration på Hitachi

Mångfald och integration på Hitachi i Europa betyder att vår arbetsstyrka är engagerad och har möjlighet att arbeta på ett sätt som är fördelaktigt för både verksamheten och de anställda. 
En arbetsmiljö skapas så att alla känner sig inkluderade, känner tillhörighet och respekteras, oavsett särdrag.