Udržitelnost

Již od svého založení je dědictví společnosti Hitachi zakotveno v poskytování produktů a služeb, které reagují na poptávku společnosti. Udržitelnost není pouze v jádru identity skupiny Hitachi Group – tvoří nedílnou součást toho, jak podnikáme, a produktů a služeb, které poskytujeme.

Cíle udržitelného rozvoje

Organizace spojených národů v roce 2015 vyhlásila 17 cílů udržitelného rozvoje, kterých má být dosaženo do roku 2030. Patří mezi ně odstranění chudoby, boj proti nerovnosti a nespravedlnosti a opatření proti klimatické změně. 

Díky pestrosti provozních zaměření a v kombinaci s naším posláním přispívat lidské společnosti prostřednictvím našich produktů a služeb má společnost Hitachi dobrou pozici, aby mohla široce přispívat k dosažení cílů udržitelného rozvoje. 

Obchodní strategie

Identifikovali jsme 5 cílů udržitelného rozvoje, na které můžeme mít podle našeho názoru prostřednictvím naší obchodní strategie největší vliv.

Propojená zdravotnická péče: zajištění zdravého života a podpora kvality života v každém věku

Na celém světě bylo dosaženo značného pokroku ve zvyšování naděje dožití. Je ovšem zapotřebí další snahy k vymýcení nemocí a řešení trvalých i nově se objevujících problémů ve zdravotnictví. 
 
Ve zdravotnictví je třeba globální posun pro vytvoření systému nové generace. Ten bude nabízet chytrou univerzální péči, která bude dostupná všem. Digitální technologie společně s internetem věcí (IoT) a pokročilou analytikou přinesou lékařské inovace vedoucí k nové generaci cenově výhodné a hodnotově zaměřené zdravotní péče. 
image
Léčba protonovým zářením
Nejvýkonnější otevřené MRI na světě

Rozpoznání hodnoty vody: zajištění dostupnosti a udržitelné dodávky vody a hygienických zařízení pro všechny

Nedostatek vody je nyní považován za jedno z pěti největších globálních rizik pro lidstvo. Každý devátý člověk nemá přístup k bezpečné dodávce vody a tento nedostatek je spojen s pokračující urbanizací a industrializací. 
 
Rozvíjením udržitelné infrastruktury pro dodávky vody ve spolupráci s našimi zákazníky a komunitami, se kterými tuto infrastrukturu sdílíme, můžeme zvýšit efektivitu provozu, snížit boj o zdroje a zabezpečit vodu pro všechny. 
image
Chytrá vodní síť v Itálii
Úspora vody pro Hilton Istanbul

Změna v produkci energie: zajištění přístupu k cenově dostupným, spolehlivým, udržitelným a moderním energiím pro všechny

Energie je životně důležitá pro všechny aspekty moderního životního stylu a je stimulem socioekonomického růstu. Více než miliarda lidí nicméně stále nemá přístup k elektřině a většina energie vyrobené na celém světě spotřebovává velké množství uhlí a klade velké nároky na pracovní sílu. 
 
Naše inteligentní energetická infrastruktura kombinuje pokročilé technologie a společenské inovace. Nabízí tak inovativní řešení od reakce na poptávku až po mikrosítě a virtuální elektrárny a zajišťuje efektivní dodávku energie podle potřeb. 
image
Ostrovy s chytrou energií – ostrovy Scilly
Uchovávání obnovitelné energie

Partnerství pro inovaci: budování odolné infrastruktury, podpora inkluzivní a udržitelné industrializace a inovací

Dostupné a robustní infrastrukturní sítě pomáhají využívat materiály a práci a podporují rovnoměrnější rozdělení bohatství a sociální mobilitu. 
 
Věříme, že technologický pokrok pomůže propojit a posílit systémy OT a IT, zvýšit účinnost a ušetřit energii a náklady. Tyto inovace povedou k vyšší kvalitě života na celém světě, protože do všech myslitelných procesů přinesou revoluci a změny měřítka. 
image
Naše otevřená platforma IoT
Optimalizace strojů s využitím IoT

Budování společenství: děláme z měst a lidských sídel inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná místa

V roce 2030 bude žít šest lidí z deseti v městech. Kromě zvýšení ceny půdy budou obyvatelé pravděpodobně ovlivňováni změnou klimatu a citlivěji reagovat na sociální dopady špatného občanského plánování. 
 
Společnost Hitachi je přesvědčena, že rozhodující roli při vytváření příjemných měst a ideálního prostředí, kde mohou lidé žít a pracovat, hraje doprava.
image
Modernizace vlaků s použitím IoT
Vlaky třídy 385 pro Skotsko

Podniková odpovědnost

Tato šestice cílů udržitelného rozvoje zasahuje do všech oblastí podnikání a strategie řízení společnosti Hitachi a utváří naši podnikovou odpovědnost vůči lidské společnosti. 

Kvalitní vzdělání

Vzdělání je klíčem k dosažení mnoha dalších cílů udržitelného rozvoje. Dává lidem na celé planetě šanci žít zdravěji a udržitelněji. 

Na světě je téměř 103 milionů mladých lidí, kteří neumí číst a psát, přičemž šedesát procent z nich tvoří ženy a dívky. Je třeba vyvinout mnohem větší úsilí k dosažení ještě většího pokroku při plnění cílů v oblasti celosvětového vzdělávání.

Kariéra na HRE
Hitachi Consulting Graduates

Rovnost pohlaví

Nerovnost pohlaví stálé přetrvává a brání sociálnímu pokroku. Zajišťování rovného přístupu žen a dívek ke vzdělání, zdravotní péči a důstojné práci společně se spravedlivým zastoupením v politických a hospodářských rozhodovacích procesech bude mít udržitelné hospodářské i celospolečenské přínosy.

Společnost Hitachi si dala za cíl do fiskálního roku 2020 zvýšit podíl žen na výkonných a vedoucích pozicích ze současných 2,5 % na 10 %.

Investování do genderové rozmanitosti

Odpovídající pracovní a ekonomický růst

Naši zaměstnanci jsou vážení partneři, kteří hrají zásadní roli v udržování našeho podnikání. Jsme přesvědčeni, že zajištění odpovídajících pracovních podmínek pro zaměstnance a budování rámce pro maximalizaci jejich potenciálu prostřednictvím bezpečné a naplňující práce je základním kamenem zdravého a oboustranně přínosného vztahu zaměstnanci a společnosti a motivující silou udržitelného růstu. 

Kromě realizace našich podnikatelských činností považujeme lidská práva za klíčovou záležitost řízení a budeme respektovat lidská práva všech zainteresovaných stran včetně našich vlastních zaměstnanců a v rámci dodavatelského řetězce. 

Hodnota společnosti Hitachi pro italskou výzkumnou studii

Odpovědná spotřeba a výroba

Pokud globální společnost nezmění své spotřební a výrobní návyky, bude životní prostředí i nadále čelit nebývalé degradaci. Rovněž se nevyřeší sociální problémy včetně nucené/dětské práce a dalšího porušování lidských práv, problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a korupčních praktik v hodnotovém řetězci.

Naše zásady jsme předali přibližně 30 tisícům dodavatelů skupiny Hitachi Group, aby pochopili náš přístup k životnímu prostředí a lidské společnosti.

image

Opatření reagující na změnu klimatu

Změny klimatu nyní postihují všechny země na všech kontinentech. Narušují ekonomiky zemí a zasahují do lidských životů. Nebudeme-li těmto změnám věnovat pozornost, mohly by se značně prohloubit a být překážkou budoucího vývoje. 

Kromě poskytování produktů a služeb, které mají malý dopad na životní prostředí a využívají energii efektivně, hledá společnost Hitachi i způsoby, jak snižovat v rámci svého dodavatelského řetězce emise uhlíku.  

image

Partnerství pro cíle

Úspěšný plán udržitelného rozvoje vyžaduje spolupráci mezi vládami, soukromým sektorem a občanskou společností.
 
Společnost Hitachi se domnívá, že spoluvytváření může podpořit rozvoj nových inovativních produktů ve stále složitějším světě. Společná tvorba, při které se přímo do inovačního procesu zapojují zainteresované strany od zákazníků přes dodavatele až po konkurenty, je zásadní strategií pro každou organizaci, která chce dosáhnout skutečné inovační hodnoty – pro podnik, pro své zákazníky a pro celou lidskou společnost. 
Spolupráce pro sociální inovace
Společně vytváří budoucnost

Naše ekologická vize

Environmentální vizí společnosti Hitachi je předat budoucím generacím prosperující planetu. 
Aby toho bylo možné dosáhnout, musí podle společnosti Hitachi být celé lidstvo nízkouhlíkové, musí účinně nakládat s přírodními zdroji a žít v harmonii s přírodou. 
Naše programy environmentální vize mapují naše plány ochrany životního prostředí na příštích 15 a 25 let.

Rozmanitost a otevřenost ve společnosti Hitachi

Rozmanitost a inkluze pro společnost Hitachi v Evropě znamená, že veškerá pracovní síla se podílí a může pracovat způsobem, který je přínosný jak pro firmu, tak pro jednotlivé zaměstnance. 
Máme pracovní prostředí, ve kterém se všichni angažují, mají pocit sounáležitosti a jsou respektováni bez ohledu na své různé individuální vlastnosti.