Bærekraft

Siden grunnleggingen har Hitachis arv vært rotfestet i å levere produkter og tjenester som løser samfunnets utfordringer. Bårekraft er ikke bare i kjernen i Hitachi-konsernets identitet, det er en iboende del av måten vi gjør forretninger på og i produktene og tjenestene vi leverer.

Mål for bærekraftig utvikling

I 2015 annonserte De forente nasjoner (FN) 17 bærekraftige utviklingsmål (Sustainable Development Goals – SDGs) for oppnåelse innen 2030, inkludert mål om å gjøre slutt på fattigdom, kjempe mot ulikhet og urettferdighet og takle klimaendring. 
 

Kombinert med vår målsetting om å bidra til samfunnet gjennom produktene og tjenestene våre, gjør mangfoldet i Hitachis driftsmessige fokus at selskapet er godt posisjonert for å gi et omfattende bidrag til oppnåelsen av SDGS. 

Selskapsstrategi

Vi har identifisert 5 SDG-er som vi mener vi kan påvirke mest via selskapets strategi.  

Tilkoblet helsepleie: Sikre liv med god helse og fremme velferd for alle aldersgrupper

Støre fremskritt er gjort når det gjelder økning i forventet levealder over hele verden, men ytterligere anstrengelser kreves for å utrydde sykdommer og adressere vedvarende og nye helseproblemer. 
 
Et globalt skift i helsepleie er påkrevet for å skape et nestegenerasjonssystem som tilbyr smart universell helsepleie til kostnader som er overkommelige for alle. Kombinasjonen av digitale teknologier med tingenes internett og avanserte analyser vil bringe medisinsk innovasjon over i en ny generasjon av kostnadseffektiv, verdibasert helsepleie. 
image
Protonstråleterapi
Verdens kraftigste åpne MRI

Anerkjenne vannets verdi: Sikre tilgjengelighet og bærekraftig styring av vann og sanitære forhold for alle

Vannstress er nå vurdert som en av de fem største globale risikoene for samfunnet. Ett av ni mennesker mangler tilgang til vann som er forvaltet på en sikker måte, og denne knappheten forsterkes av økende urbanisering og industrialisering. 
 
Ved å utvikle bærekraftig vanninfrastruktur i samarbeid med kundene og samfunnene vi deler, kan vi forbedre driftsmessig effektivitet, redusere konkurransen om ressursen og gi sikkert vann til alle. 
image
Smart vannettverk i Italia
Spare vann for Hilton i Istanbul

Gi kraft til endring: Sikre tilgang til rimelig, pålitelig, bærekraftig, moderne energi for alle

Energi er av vital betydning på alle områder av det moderne liv, og er kraften bak sosioøkonomisk vekst. Imidlertid mangler over én milliard mennesker tilgang til elektrisitet, og mye av energien som produseres globalt forblir både karbon- og arbeidsintensiv. 
 
Vår smarte energi-infrastruktur kombinerer avansert teknologi og sosial innovasjon for å levere innovative løsninger fra etterspørselsrespons til mikronettverk og virtuelle kraftverk, og sikrer at energi leveres effektivt når den trengs. 
image
Smarte energiøyer – Scillyøyene
Lagre fornybar energi

Partnerskap for innovasjon: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bærekraftig industrialisering og stimulere til innovasjon

Tilgjengelige, robuste infrastrukturnettverk hjelper til med å mobilisere materialer og arbeid, og støtter en likere fordeling av rikdom og sosial mobilitet. 
 
Vi mener at teknologiske fremskritt vil hjelpe til med å forbinde og gi styrke til OT- og IT-systemer, øke effektiviteten og spare energi og kostnader. Innovasjon som dette vil hjelpe til med å øke livskvaliteten over hele verden ved å reformere og skalere alle mulige prosesser. 
image
Vår åpne plattform for tingenes internett
Optimalisere maskineri med tingenes internett

Bygge samfunn: Gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, sikre, robuste og bærekraftige

I 2030 vil 6 av 10 mennesker leve i urbane omgivelser. Ikke bare vil plassen være knapp, men innbyggerne i byene vil sannsynligvis være påvirket av klimaendringer og være mer sensitive for de sosiale virkningene av dårlig sivilplanlegging. 
 
Hitachi mener at transport spiller en sentral rolle i det å gjøre byer gjestfrie og skape ideelle omgivelser å bo og arbeide i for innbyggerne.
image
Forbedre togene med tingenes internett
Klasse 385-tog for Skottland

Selskapsforpliktelser

Disse seks SDG-ene angår alle sider ved Hitachis forretnings- og ledelsesstrategi og danner selskapets forpliktelse overfor samfunnet. 

Kvalitetsutdanning

Utdanning er nøkkelen til å realisere de andre SDG-ene og gi mennesker kraft til å leve sunnere og mer bærekraftige liv uansett hvor de bor. 

Nesten 103 millioner unge mennesker over hele verden mangler grunnleggende leseferdigheter og seksti prosent av dem er jenter og kvinner. Mer robuste anstrengelser kreves for å gjøre enda større fremskritt i oppnåelsen av universelle utdanningsmålsettinger.

Karriere hos HRE
Hitachi Consulting Graduates

Likhet mellom kjønnene

Ulikhet mellom kjønnene eksisterer fremdeles overalt og hindrer sosial fremgang. Å gi kvinner og jenter lik tilgang til utdanning, helsepleie og passende arbeid, sammen med rettferdig representasjon i politiske og økonomiske beslutningsprosesser, vil gi bærekraftige fordeler, både økonomisk og for samfunnet som helhet.

Hitachi har satt et mål for å oppnå en 10 % andel av kvinnelige toppledere og ledere innen regnskapsåret 2020, opp fra den nåværende andelen på 2,5 %.

Investere i kjønnsdiversitet

Passende arbeid og økonomisk vekst

Våre ansette er verdsatte partnere som spiller en viktig rolle i opprettholdelsen av virksomheten vår. Vi mener at hjørnestenen for en sunn og gjensidig fordelaktig relasjon mellom medarbeiderne og selskapet, og drivkraften for bærekraftig økonomisk vekst, er å sørge for gode arbeidsforhold for medarbeiderne og bygge et rammeverk for maksimering av potensialet deres gjennom sikkert og meningsfullt arbeid. 

I tillegg til å drive forretningsvirksomheten, anerkjenner vi at menneskerettigheter er et nøkkelområde for ledelse og vil respektere de menneskelige rettighetene til alle interessenter, inkludert våre egne ansatte og de ansatte i leveransekjeden. 

Forskningsstudie – Hitachis verdi for Italia

Ansvarlig forbruk og produksjon

Dersom verdenssamfunnet ikke makter å endre forbruks- og produksjonsmønstrene sine, vil miljøet fortsette å bli ødelagt. Sosiale problemer vil også forbli uløste, inkludert tvangs- og barnearbeid og andre brudd på menneskerettighetene, problemer knyttet til helse og sikkerhet i arbeidslivet og korrupsjon i verdikjeden.

Vi har distribuert retningslinjene til omtrent 30 000 leverandører til Hitachi-konsernet for å sikre at de forstår tilnærmingen vår til miljø og samfunn.

image

Klimahandling

Klimaendring berører nå nesten alle land på alle kontinenter, og forstyrrer nasjonaløkonomiene og endrer liv. Om klimaendringene ikke motvirkes, vil de kunne eliminere mye av den fremgangen som er skapt hittil og begrense fremtidig vekst. 

I tillegg til lavkarbon, energieffektive produktet og tjenester, studerer Hitachi også måter å redusere karbonutslipp på innen forsyningskjeden sin.  

image

Partnerskap for målene

En vellykket bærekraftig utviklingsagenda krever partnerskap mellom myndighetene, den private sektor og sivilsamfunnet.
 
Hitachi mener at samskapning kan støtte utviklingen av innovative nye produkter i en stadig mer kompleks verden. Ved å bringe interessenter direkte inn i innovasjonsprosessen, fra kunder til tilbydere og til og med konkurrenter, er samskapning en kritisk strategi for enhver organisasjon som vil levere sann verdi gjennom innovasjon – for virksomheten, for kundene og for samfunnet. 
Co-Creation for Social Innovation
Samarbeide fremtiden

Vår visjon for miljøet

Hitachis miljøvisjon er å gi en fremgangsrik planet videre til kommende generasjoner. 
For å oppnå dette, innser Hitachi at alle samfunn må være lavkarbon, resurseffektive og i harmoni med naturen. 
Miljøvisjonsprogrammet vårt legger frem miljøplaner for de neste 15 og 25 årene.

Mangfold og inkludering i Hitachi

Mangfold og inkludering i Hitachi i Europa betyr at hele arbeidsstyrken vår er engasjert og gitt muligheter til å arbeide på en måte som er til fordel både for virksomheten og for individuelle arbeidstakere. 
Det er skapt et arbeidsmiljø der alle som er involvert føler tilhørighet og at de blir respektert, uansett hvilke kjennetegn de måtte ha.