Udržateľnosť

Skupina Hitachi si už od svojho založenia veľmi zakladá na tom, aby poskytovala produkty a služby reagujúce na výzvy, ktorým čelí dnešná spoločnosť. Udržateľnosť nie je iba podstatou identity skupiny Hitachi, ale neodmysliteľne patrí aj k spôsobu, akým podnikáme, a k produktom a službám, ktoré ponúkame.

Ciele v oblasti udržateľného rozvoja

Organizácia spojených národov predstavila v roku 2015 17 cieľov v oblasti udržateľného rozvoja (anglická skratka SDG), ktoré majú byť dosiahnuté do roku 2030. Medzi ne patria aj ciele týkajúce sa ukončenia chudoby, boja proti nerovnosti a nespravodlivosti a riešenia zmeny klímy. 

Vďaka rozmanitosti operatívnych cieľov skupiny Hitachi a jej poslaniu prispievať do spoločnosti prostredníctvom jej produktov a služieb má skupina výbornú pozíciu na to, aby mohla významne prispievať aj k dosahovaniu SDG cieľov. 

Obchodná stratégia

Identifikovali sme 5 SDG cieľov, na ktoré môžeme mať prostredníctvom našej obchodnej stratégie najväčší dosah.  
 

Spojené zdravotníctvo: Zaisťovať zdravý život a propagovať duševnú pohodu pre ľudí každého veku

V oblasti zvyšovania predpokladanej dĺžky života boli na celom svete dosiahnuté významné pokroky. No je potrebná ďalšia snaha, aby sme vyhubili choroby a venovali sa pretrvávajúcim aj objavujúcim sa zdravotným problémom. 
 
Je potrebná globálna zmena v poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby sme mohli vytvoriť systém ďalšej generácie, ktorý bude ponúkať inteligentnú univerzálnu starostlivosť dostupnú pre všetkých. Kombinácia digitálnych technológií s IoT (internetom vecí) a pokročilými analýzami prenesie medicínske inovácie do zdravotnej starostlivosti ďalšej generácie založenej na hospodárnosti a hodnotách. 
image
Liečba protónovým lúčom
Najúčinnejšia otvorená magnetická rezonancia (MRI) na svete

Uznávanie hodnoty vody: Zaisťovať dostupnosť a udržateľný manažment vody a sanitácie pre všetkých

Nedostatok vody je v súčasnosti považovaný za jedno z hlavných globálnych rizík pre spoločnosť. Jeden z deviatich ľudí na svete trpí nedostatočným prístupom k vode, s ktorou sa bezpečne nakladá, a táto kríza sa ešte prehlbuje s pokračujúcou urbanizáciou a industrializáciou. 
 
Rozvojom udržateľnej vodnej infraštruktúry spolu s našimi zákazníkmi a so spoločnými komunitami dokážeme zlepšovať efektivitu operácií, znižovať súťaž o zdroje a zaisťovať bezpečnosť vody pre všetkých. 
image
Inteligentná vodná sieť v Taliansku
Šetrenie vody pre Hilton Istanbul

Byť hnacou silou zmeny: Zaisťovať prístup k dostupnej, spoľahlivej, udržateľnej a modernej energii pre všetkých

Energia je životne dôležitým aspektom moderného života a stojí aj za sociálno-ekonomickým rastom. Napriek tomu viac ako miliarda ľudí na svete stále nemá prístup k elektrine a množstvo globálne vyrobenej energie je aj naďalej náročné na uhlie a prácu. 
 
Naša inteligentná energetická infraštruktúra kombinuje pokročilú technológiu a spoločenské inovácie s cieľom poskytovať inovačné riešenia od reakcie na dopyt po mikrosieťach a virtuálnych elektrárňach, pri súčasnom zabezpečovaní toho, aby energia bola efektívne dodávaná vtedy, keď je potrebná. 
image
Inteligentné energetické ostrovy – Scilly
Ukladanie obnoviteľnej energie

Partnerstvo pre inovácie: Postaviť odolnú infraštruktúru, propagovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a podporovať inovácie

Dostupné a robustné siete infraštruktúry pomáhajú mobilizovať materiály a prácu, pričom podporujú spravodlivejšiu distribúciu majetku a spoločenskú mobilitu. 
 
Veríme, že technologické pokroky pomôžu prepojiť systémy OT a IT, zlepšiť efektivitu a ušetriť energiu a náklady. Inovácie ako táto pomôžu zvýšiť kvalitu života na celom svete, a to reformáciou a zvážením každého možného postupu. 
image
Naša otvorená IoT platforma
Optimalizácia prístrojov s IoT

Vytváranie komunít: Vytvárať inkluzívne, bezpečné, odolné a udržateľné mestá a ľudské sídla

V roku 2030 bude šesť z desiatich ľudí na svete žiť v mestskom prostredí. Nie len priestor bude výsadou, ale obyvateľov miest pravdepodobne zasiahne zmena klímy a budú citlivejší na spoločenské následky zlého občianskeho plánovania. 
 
Skupina Hitachi verí tomu, že doprava zohráva kľúčovú úlohu pri vytváraní prívetivých miest a ideálneho prostredia pre život a prácu ľudí.
image
Improving trains with the IoT
Class 385 trains for Scotland

Firemné záväzky

Týchto šesť SDG cieľov zasahuje do všetkých oblastí obchodnej a marketingovej stratégie skupiny Hitachi a tvorí jej firemný záväzok voči spoločnosti. 

Kvalitné vzdelávanie

Vzdelávanie je kľúčom na dosiahnutie mnohých ďalších SDG cieľov a na to, ako umožniť ľuďom na celom svete viesť zdravší a udržateľnejší život. 

Takmer 103 miliónom mladých ľudí na svete chýba základná gramotnosť, pričom 60 percent z nich tvoria ženy a dievčatá. Sú potrebné významnejšie snahy a pokroky pre to, aby sme dosiahli univerzálne vzdelávacie ciele.

Kariéra na HRE
Hitachi Consulting Graduates

Rovnosť pohlaví

Nerovnosť pohlaví ešte aj dnes pretrváva a spomaľuje spoločenský pokrok. Tým, že ženám a dievčatám poskytneme rovnaký prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a slušnej práci, spoločne s férovým zastúpením v procese politického a ekonomického rozhodovania, získame udržateľné prínosy v rámci ekonomiky aj celej spoločnosti.

Skupina Hitachi si stanovila cieľ, že zo súčasných 2,5 % dosiahne do daňového roku 2020 až 10 %-ný pomer žien medzi výkonnými zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi.

Investovanie do rodovej rozmanitosti

Dôstojná práca a hospodársky rast

Naši zamestnanci sú hodnotnými partnermi, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri udržiavaní nášho podnikania. Veríme, že základným kameňom zdravého a vzájomne prospešného vzťahu medzi zamestnancami a spoločnosťou a hybnou silou trvalo udržateľného rastu je zabezpečovať zamestnancom vhodné pracovné podmienky a vytvárať rámec pre maximalizáciu ich potenciálu zaisťovaním bezpečnej a naplňujúcej práce. 

Okrem toho pri vykonávaní našej činnosti uznávame ľudské práva ako kľúčovú otázku riadenia a rešpektujeme ľudské práva všetkých zainteresovaných strán vrátane našich vlastných zamestnancov, ako aj zamestnancov celého dodávateľského reťazca. 

Hodnota spoločnosti Hitachi pre taliansku výskumnú štúdiu

Zodpovedná spotreba a výroba

Ak sa globálnej spoločnosti nepodarí zmeniť vzorce spotreby a výroby, životné prostredie bude ďalej čeliť bezprecedentnému úpadku. Spoločenské problémy zostanú nevyriešené, a to vrátane nútenej či detskej práce a porušovania ďalších ľudských práv, problémov s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci a korupčných praktík v hodnotovom reťazci.

Približne 30 000 dodávateľom skupiny Hitachi sme rozoslali usmernenia, aby sme zabezpečili, že chápu náš prístup k životnému prostrediu a spoločnosti.

image

Opatrenia na ochranu klímy

Zmena klímy dnes zasahuje každú krajinu na každom kontinente, poškodzuje národné ekonomiky a mení životy ľudí. Ak sa jej nebudeme venovať, môže nás pripraviť o pokrok, ktorý sme do dnešného dňa dosiahli, a zabrániť aj rozvoju do budúcnosti. 

Okrem poskytovania energeticky efektívnych produktov a služieb s nízkou spotrebou uhlia skupina Hitachi hľadá aj cesty, ako znižovať emisie CO2 v rámci dodávateľského reťazca.  

image

Partnerstvá pre ciele

Úspešná agenda udržateľného rozvoja vyžaduje spoluprácu medzi vládami, súkromným sektorom a občianskou spoločnosťou.
 
Skupina Hitachi verí tomu, že spoločné tvorenie môže podporiť rozvoj nových inovačných produktov v neustále zložitejšom svete. Zapájaním partnerov – od zákazníkov až po dodávateľov, či dokonca konkurentov – priamo do inovačného procesu, sa spoločné tvorenie stáva kľúčovou stratégiou pre akúkoľvek organizáciu, ktorá sa snaží dodávať prostredníctvom inovácií skutočné hodnoty pre podnikanie, zákazníkov či celú spoločnosť. 
Spoločná tvorba pre sociálnu inováciu
Spoločne vytvárame budúcnosť

Naša vízia pre životné prostredie

Víziou skupiny Hitachi vzťahujúcou sa na životné prostredie je odovzdať ďalším generáciám prosperujúcu planétu. 
Skupina Hitachi si uvedomuje, že na dosiahnutie toho je potrebné, aby celá spoločnosť bola pripravená na zníženie spotreby uhlia, efektívne využívanie zdrojov a harmonizáciu s prírodou. 
Naše programy pre životné prostredie odzrkadľujú naše plány pre životné prostredie na ďalších 15 a 25 rokov.

Rozmanitosť a inklúzia v skupine Hitachi

Rozmanitosť a inklúzia v skupine Hitachi v Európe znamená, že do daných problematík je zapojená celá jej pracovná sila a že je jej umožnené pracovať spôsobom, ktorý je prínosný pre podnikanie aj jednotlivých zamestnancov. 
Pracovné prostredie je vytvárané tak, aby všetci ľudia boli zapájaní, cítili spolupatričnosť a boli rešpektovaní, a to nezávisle od ich rozmanitých vlastností.