Zrównoważony rozwój

Od momentu powstania celem Hitachi jest dostarczanie produktów i usług odpowiadających wymogom stawianym przez społeczeństwo. Zrównoważony rozwój jest nie tylko podstawą tożsamości firmy Hitachi, ale również jest zgodny z filozofią naszej działalności oraz dostarczanymi przez nas produktami i usługami.

Cele zrównoważonego rozwoju

W 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 17 Celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goal, SDG), które mają zostać osiągnięte do 2030 roku; te cele to między innymi zakończenie ubóstwa, zwalczanie nierówności i niesprawiedliwości oraz działania na rzecz ochrony klimatu. 
W połączeniu z naszą misją polegającą na działaniu na rzecz społeczności poprzez nasze produkty i usługi, różnorodność celów operacyjnych firmy Hitachi przekłada się na możliwość wniesienia znaczącego wkładu w realizację Celów zrównoważonego rozwoju.

Strategia biznesowa

Wytypowaliśmy pięć Celów zrównoważonego rozwoju, które możemy wspomóc poprzez naszą strategię biznesową.  

Zdalna opieka medyczna: Zapewnienie zdrowego życia i promowanie dobrobytu dla wszystkich grup wiekowych

Poczyniono znaczne postępy w zwiększaniu średniej długości życia na całym świecie, ale potrzeba jeszcze wiele pracy, by zwalczyć choroby i rozwiązać obecne i pojawiające się problemy zdrowotne. 
 
Konieczna jest modyfikacja opieki medycznej w zakresie globalnym w celu stworzenia systemu nowej generacji, oferującego inteligentną i uniwersalną opiekę, dostępną dla wszystkich. Połączenie technologii cyfrowych z Internetem rzeczy i zaawansowanymi rozwiązaniami z zakresu analityki przyczyni się do powstania nowych innowacji medycznych w ramach nowej generacji oszczędnej i wartościowej opieki zdrowotnej. 
image
Terapia protonowa
Najlepszy na świecie otwarty rezonans magnetyczny (MRI)

Dostrzeżenie wartości wody: Zapewnienie dostępu oraz zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i infrastrukturą sanitarną dla wszystkich

Niedobór wody jest obecnie uważany za jedno z pięciu największych globalnych zagrożeń dla społeczeństwa. Co dziewiąta osoba nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, a niedobór ten jest potęgowany przez postępującą urbanizację i industrializację. 
 
Poprzez rozwijanie zrównoważonej infrastruktury wodnej w połączeniu z naszymi klientami i społecznościami możemy poprawić jej funkcjonowanie i sprawność, ograniczyć pobór zasobów naturalnych i zapewnić każdemu bezpieczeństwo wodne. 
image
Inteligentna sieć wodna we Włoszech
Oszczędzanie wody dla hotelu Hilton Istanbul

Zmiany w dostarczaniu energii: Zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogich, niezawodnych, zrównoważonych i nowoczesnych usług energetycznych

Energia jest kluczowa dla wszystkich aspektów współczesnego życia oraz napędza rozwój społeczno-gospodarczy. Mimo to ponad miliard ludzi wciąż nie ma dostępu do elektryczności, a znaczna część energii produkowanej na świecie pozostaje uzależniona od dużego nakładu węgla i pracy. 
 
Nasza inteligentna infrastruktura energetyczna łączy zaawansowaną technologię i innowacje społeczne, aby zapewnić nowatorskie rozwiązania na podstawie reakcji na zapotrzebowanie na mikro sieci i wirtualne elektrownie, dbając o to, by energia była wydajnie dostarczana, gdy jest potrzebna. 
 
image
Inteligentne wyspy energetyczne — wyspy Scilly
Magazynowanie energii odnawialnej

Wsparcie innowacji: Rozwijanie odpornej infrastruktury, promowanie inkluzywnego i zrównoważonego procesu uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacji

Przystępne i niezawodne infrastruktury sieciowe pomagają mobilizować zasoby materialne i rynek pracy poprzez usprawnianie sprawiedliwego podziału bogactwa i mobilności społecznej. 
 
Wierzymy, że postęp technologiczny, poprawiając wydajność oraz oszczędzając energię i koszty, pomoże połączyć i wzmocnić systemy OT i IT. Taka innowacja, poprzez udoskonalenie i skalowanie każdego możliwego procesu, pomoże podnieść jakość życia na całym świecie. 
image
Nasza otwarta platforma IoT
Optymalizacja maszyn za pomocą Internetu rzeczy

Budowanie społeczności: Zapewnienie globalności, bezpieczeństwa, elastyczności i zrównoważenia miastom i osiedlom ludzkim

W 2030 roku sześć na dziesięć osób będzie mieszkać w środowisku miejskim. Przy ograniczonej powierzchni jest możliwe, że mieszkańcy będą narażeni na skutki zmian klimatu oraz wpływ złego planowania przestrzennego. 
 
Według Hitachi transport jest niezbędny dla tworzenia ludziom przyjaznych do osiedlania się miast i idealnych warunków do życia i pracy.
image
Poprawa transportu kolejowego za pomocą Internetu rzeczy
Pociągi klasy 385 dla Szkocji

Zobowiązania korporacyjne

Te cele obejmują wszystkie obszary strategii biznesowej i zarządzania firmy Hitachi, a także kształtują nasze zobowiązania korporacyjne wobec społeczeństwa. 
 

Edukacja na wysokim poziomie

Edukacja jest kluczem do osiągnięcia wielu innych Celów zrównoważonego rozwoju i umożliwienia ludziom na całym świecie prowadzenia zdrowszego, bardziej zrównoważonego trybu życia. 

Prawie 103 miliony młodych ludzi na całym świecie nie potrafi czytać ani pisać, z czego 60% to kobiety i dziewczęta. Konieczne jest podjęcie usilnych starań, aby poczynić jeszcze większe postępy w realizowaniu uniwersalnych celów edukacyjnych.

Hitachi Consulting Graduates

Równość płci

W dzisiejszych czasach nierówność płci jest obecna w każdym obszarze życia, co utrudnia postęp społeczny. Zapewnienie kobietom i dziewczętom równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i godnej pracy, a także sprawiedliwej reprezentacji w procesach podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych, przyniesie trwałe korzyści — zarówno gospodarcze, jak i dla całego społeczeństwa.

Firma Hitachi obrała za cel podwyższenie obecnego poziomu 2,5% kobiet na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich do 10% do roku obrotowego 2020.

Inwestowanie w różnorodność płci

Godziwa praca i wzrost gospodarczy

Nasi pracownicy są wysoko cenionymi partnerami, którzy odgrywają kluczową rolę w utrzymywaniu naszej działalności na wysokim i opłacalnym poziomie. Wierzymy, że fundamentem solidnej i obustronnie korzystnej współpracy między pracownikami a firmą — a także motorem napędowym zrównoważonego rozwoju — jest zapewnianie pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz tworzenie skutecznej sieci umożliwiającej maksymalne wykorzystywanie ich potencjału poprzez oferowanie im bezpiecznej i satysfakcjonującej pracy. 

Wszystkie operacje biznesowe prowadzimy także z poszanowaniem praw człowieka — to podstawa naszego zarządzania, a działania te dotyczą także wszystkich naszych interesariuszy, w tym własnych pracowników oraz osób i podmiotów z łańcucha dostaw. 

Badanie Hitachi „Value for Italy”

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Jeśli społeczeństwo globalne nie zmieni swoich nawyków w zakresie konsumpcji i produkcji, środowisko naturalne będzie nadal podlegać bezprecedensowej degradacji. Nie zostaną również rozwiązane problemy społeczne, takie jak praca przymusowa/praca dzieci i inne naruszenia praw człowieka, kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz praktyki korupcyjne w łańcuchu wartości.

Przekazaliśmy wytyczne około 30 000 dostawców Hitachi Group, aby zaznajomili się z naszym podejściem do środowiska i społeczeństwa.

image

Działania na rzecz ochrony klimatu

Zmiany klimatu obecnie wpływają znacząco na wszystkie kontynenty, zakłócając gospodarki narodowe i prowadząc do gruntownych zmian warunków życiowych. Niekontrolowane zmiany klimatu mogą cofnąć dotychczasowy postęp oraz utrudnić przyszły rozwój. 

Poza zaopatrywaniem w energooszczędne i niskoemisyjne produkty i usługi, firma Hitachi szuka również sposobów na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w swoim łańcuchu dostaw.  

image

Partnerstwo na rzecz wspólnych celów

Powodzenie programu zrównoważonego rozwoju uzależnione jest od ustanowienia partnerstwa między rządami, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim.
 
Według Hitachi współtworzenie może wesprzeć opracowanie nowych, innowacyjnych produktów w coraz bardziej skomplikowanym świecie. Bezpośrednio angażując interesariuszy w proces innowacji, od klientów po dostawców, a nawet konkurentów, współtworzenie jest kluczową strategią dla każdej organizacji chcącej zapewnić prawdziwą wartość biznesowi, swoim klientom i całemu społeczeństwu dzięki unowocześnieniom. 
Współtworzenie dla innowacji społecznych
Współtworzenie przyszłości

Nasza wizja dotycząca ochrony środowiska

Wizją Hitachi w zakresie środowiska jest zadbanie o naszą planetę z myślą o przyszłych pokoleniach. 
Firma Hitachi ma świadomość, że aby to osiągnąć, całe społeczeństwo musi być niskoemisyjne, zasobooszczędne i zharmonizowane z naturą. 
Nasze programy składające się na wizję dotyczącą środowiska naturalnego określają nasze plany w tym zakresie na kolejne 15 i 25 lat.

Różnorodność i inkluzja w firmie Hitachi

Różnorodność i inkluzja społeczna w firmie Hitachi w Europie oznacza, że ​​cała nasza siła robocza jest zaangażowana i zdolna do pracy w sposób korzystny zarówno dla firmy, jak i indywidualnych pracowników. 
 
Tworzymy środowisko pracy, w którym wszyscy ludzie, niezależnie od swojej narodowości, są zaangażowani, szanowani i mają poczucie przynależności.